Regulamin

 

 

Regulamin sklepu internetowego „Sky Food dog & cat”
www.skyfood.pl


§1 - Wstęp


Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym „Sky Food dog & cat” dostępnym pod adresem www.skyfood.pl prowadzonym przez Sprzedającego.

 

§2 - Definicje


1. Regulamin – poniższy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
2. Sprzedający / Administrator/ Administrator Danych Osobowych - Petmex Company Krzysztof Napora Spółka Jawna z siedzibą w Mszanie Dolnej (34-730), ul. Zakopiańska 6A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Gospodarczego pod nr KRS: 0000713685, NIP: 7372205222, REGON: 360346722, właściciel sklepu internetowego „Sky Food dog & cat” pod adresem internetowym www.skyfood.pl
3. Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej trzynasty rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę osiemnastego roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego. Klientem jest także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną – która dokonuje lub zamierza dokonać zakupu (zamówienia) lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym także konsument)
4. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
5. Przedmiot transakcji – Towary oferowany na w sklepie internetowym „Sky Food dog & cat”.
6. Produkt – Towary znajdujące się w sklepie internetowym „Sky Food dog & cat” .
7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedającym a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość ( w tym drogą telefoniczną).
8. Sklep Internetowy „Sky Food dog & cat” – serwis internetowy dostępny pod adresem www.skyfood.pl, za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt. Dane kontaktowe, email: biuroskyfood@gmail.com, telefon: +48 18 307 04 91.
9. Strona – Sprzedający i Klient.
10. Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www.skyfood.pl.
11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.


§3 - Zasady ogólne


1. Warunkiem złożenia Zamówienia przez Kupującego w Sklepie Internetowym jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowanie jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym www.skyfood.pl zostały legalnie wprowadzone na rynek polski i są wolne od wad prawnych.


§4 - Składanie zamówień


1. Wszystkie ceny przedstawione na stronach internetowych www.skyfood.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i nie obejmują kosztów wysyłki.
2. Zamówienia przyjmowane są poprzez Stronę Internetową (www.skyfood.pl).
3. Zamówienie uważa się za skuteczne jeśli Kupujący poprawnie wypełni formularz zamówienia (prawidłowo poda dane kontaktowe – w tym adres dostawy, nr telefonu, email)
4. W sytuacji gdy podane dane nie będą kompletne, Sprzedający wykona próbę kontaktu z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
5. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną na wskazany przez siebie adres email, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: Faktury VAT z załącznikami, Faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia
Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przysyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
6. W czasie składania Zamówienia Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W przypadku udzielenia takowej zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawy oraz żądania ich usunięcia.
7. Kupujący ma możliwość skorzystania z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnych zamówień. W tym celu Kupujący podaje login i hasło, które są niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail natomiast hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta i nie jest znane Sprzedającemu. Na Kliencie ciąży obowiązek zachowania hasła i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
8. Po złożeniu przez Klienta skutecznego Zamówienia, otrzyma automatyczną odpowiedź ze Sklepu Internetowego potwierdzająca przyjęcie zamówienia.
9. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia rozpoczyna się w momencie wpływu wpłaty na rachunek bankowy Sprzedającego. W przypadku płatności „za pobraniem” realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie dokonania skutecznego zamówienia.


§5 - Koszty i termin wysyłki


1. Towar wysyłany jest na adres wskazany w formularzu zamówienia.
2. Towar wysyłany jest poprzez firmę kurierską DPD. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego w siedzibie sprzedającego.
3. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki).
4. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu, sposobu płatności oraz wymiarów towaru, jednakże nie mniej niż 15 zł.


§6 - Płatności


1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub na wniosek klienta – imienny dowód zakupu (fakturę)
2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić przelewem na konto bankowe sklepu lub za pobraniem.


§7 - Odbiór towaru


1. Dostawy realizowane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
2. W trakcie odbioru przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie i zawartość nie uległy uszkodzeniu w trakcie transportu. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, w obecności kuriera należy sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.


§8 - Odstąpienie od umowy


1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie. Jest ono ograniczone w czasie – regulaminowo 14 dni od wydania (wejścia w posiadanie) towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Opis oraz wzór oświadczenia z którego można skorzystać znajduje na stronie sklepu pod adresem www.skyfood.pl.
2. Wskazane prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej a w związku z tym stosuje się je wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, dokonującej zakupu w celach niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub zawodową
3. Towar zwracany na podstawie "Odstąpienia od umowy” zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany bez uszkodzeń i widocznych śladów użytkowania świadczących o innym wykorzystaniu produktu niż tylko do celów jego sprawdzenia.
4. W przypadku skorzystania z prawa do „Odstąpienia od umowy”, klient odsyła towar na własny koszt na adres siedziby Sprzedającego.
5. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć paragon / kopię paragonu lub fakturę i pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy (przygotowany formularz odstąpienia z którego można skorzystać znajduje się na stronie sklepu pod adresem www.skyfood.pl.
6. W ciągu trzech dni roboczych od otrzymania towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeśli towar spełni warunki wymienione w punkcie trzecim niniejszego paragrafu, zostanie dokonany zwrot zapłaty na wskazane przez klienta konto.


§9 - Obsługa sklepu internetowego

 

1. W sprawie zamówień, oferty, funkcjonowania serwisu oraz sklepu internetowego prosimy o kontakt z obsługą sklepu poprzez email: email: biuroskyfood@gmail.com, telefon: +48 18 307 04 91.


§10 - Dane osobowe

 

1. Przetwarzanie danych osobowych klientów odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Szczegółowe zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych przez sklep internetowy „Sky Food dog & cat” znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej na stronie www.skyfood.pl.

 

§11 - Postanowienia końcowe

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.), Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu z zastrzeżeniem, że do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta
3. Data opublikowania Regulaminu 25.05.2018 r.

 


Wzór odstąpienia od umowy - Pobierz

Regulamin sklepu internetowego - Pobierz